5508

Trường Đại Học Kinh Tế Huế

Địa chỉ : 100 Phùng Hưng, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại : 054.3529139
Fax : 054.3529491
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Trường Đại Học Kinh Tế Huế

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 100 Phùng Hưng, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại : 054.3529139
Fax : 054.3529491
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 23/03/2005
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Phát

Intro Trường Đại Học Kinh Tế Huế

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (tên giao dịch tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969. 

     Những mốc lịch sử quan trọng: 

- 1969-1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc. 

- 1984-1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế. 

- 1995-2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế.  

- 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế. 

Trong hơn 40 năm qua, Trường đại học Kinh tế đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo.